Bescherming van persoonsgegevens

Hieronder leggen wij u uit welke gegevens wij over u verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Wij informeren u ook over uw rechten inzake gegevensbescherming en leggen uit tot wie u zich kunt wenden met vragen over de bescherming van uw gegevens.

 

Wie we zijn

De instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens:
terpatent PartGmbB
Burgunderstraße 29
40549 Düsseldorf
mail@terpatent.de

Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring, de verwerking van uw gegevens, uw rechten of andere zorgen op het gebied van gegevensbescherming, zal onze functionaris voor gegevensbescherming u graag helpen.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Xamit Bewertungsgesellschaft mbH
Monschauer Straße 12
40549 Düsseldorf
info@xamit.de

 

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de website terpatent.de. Het is gericht aan de bezoekers van onze website.

Onze website bevat links naar websites van andere exploitanten waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is.

De verantwoordelijkheid voor het invoegen van reclamebanners, tekstreclame of reclamefilmpjes voor of tijdens embedded video's ligt bij de desbetreffende exploitant.

 

Moet ik mijn gegevens verstrekken?

Wanneer u onze website bezoekt, worden automatisch gebruikersgegevens opgeslagen. Sommige van de verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik van een website. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om onze legitieme belangen te beschermen na een belangenafweging. Zo kunnen wij de diensten die wij u aanbieden voortdurend verbeteren. Op de volgende pagina's vindt u de achtergrond van onze belangen en of en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Om gebruik te maken van een van onze aanbiedingen of om een aanvraag in te dienen, wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt zelf beslissen of u van deze aanbiedingen gebruik wilt maken en daarvoor uw gegevens verstrekken.

Als u informatie over andere personen verstrekt, moet u daarvoor hun toestemming hebben verkregen en hen op de hoogte hebben gesteld van de doeleinden van de openbaarmaking zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Wij vragen u ook om deze informatie te delen met degenen die u betrekt bij het gebruik van onze diensten, zoals familieleden of agenten.

 

 

Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen en verwerkte gegevens

Wij onderscheiden verschillende soorten verwerking, die wij hieronder beschrijven. In tabellen beschrijven wij de daartoe verwerkte gegevens.

Dienstverlening
Om onze website te bezoeken en te gebruiken, moeten uw gegevens worden verzameld. Wij verwerken deze gegevens ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang om een goed functionerende website aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f) DS-GVO).

Gegevensbeveiliging:
Elke toegang tot onze website wordt opgeslagen en geëvalueerd in een logbestand. Wij verwerken deze gegevens met het oog op de gegevensbeveiliging. De verwerking vindt plaats ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen (art. 6 lid 1 lit. f) DS-GVO).

Kaart service:
Om u te helpen terpatent te vinden en uw reis te plannen, bieden wij u een kaart aan van de OpenStreetMap kaartendienst. Als u de kaart gebruikt, worden uw gegevens doorgegeven aan de OpenStreetMap Foundation.

Behandeling van vragen:
Wij verwerken de gegevens die u ons geeft wanneer u een vraag of verzoek heeft. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de gegevens die u ons per e-mail toestuurt. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om uw vraag te kunnen behandelen. Dit gebeurt om ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw vragen en zorgen te beschermen (art. 6 lid 1 lit. f) DS-GVO).

 

Verwerkte gegevens:

Gegevensa)b)c)d)
IP-nummerxxx 
Naam van het opgehaalde bestand xx 
Hoeveelheid overgedragen gegevens xx 
Webpagina geraadpleegdx x 
Referrer URL (de eerder bezochte website) xx 
Door uw browser verzonden user-agent (alleen voor mobiele versie of automatische spraakbesturing)xxx 
Tijdstip van het serververzoek xx 
Gebruikt besturingssysteem en browserversie xx 
Hostnaam van de toegang tot de computer  xx 
Naam   x
E-mailadres   x
Onderwerp   x
Bericht   x

 

Bovendien worden de bovengenoemde gegevens in het kader van belangenoverwegingen gebruikt voor de volgende doeleinden (art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO):

 • Indien zich in ons bedrijf een veiligheidsincident voordoet waarbij uw gegevens zijn betrokken, zijn wij verplicht dit te melden aan de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 DS-GVO). Aangezien het in ons legitieme belang is om zo snel mogelijk aan deze wettelijke meldingsplicht te voldoen, kan het gebeuren dat gegevens over u worden verwerkt tijdens het ophelderen van het desbetreffende veiligheidsincident. De melding van deze beveiligingsincidenten aan de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming heeft geen betrekking op uw persoonsgegevens.
 • Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te waarborgen, voeren wij regelmatig beveiligings- en effectiviteitstests uit, waarbij uw bovengenoemde gegevens kunnen worden verwerkt.
 • Aangezien het in ons belang is om juridische geschillen op te lossen, verwerken wij uw gegevens in een dergelijk geval voor een specifiek doel. Het is ook in ons belang om in geval van juridische geschillen bewijsmateriaal te bewaren tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen overeenkomstig §§ 195ff. BGB zijn verlopen. Daartoe bewaren wij de relevante gegevens over u in overeenstemming met deze verjaringstermijnen. De schrappingstermijnen kunnen niet als algemene regel worden voorspeld, aangezien zij voortvloeien uit het respectieve voorwerp van het geschil en de relevante wettelijke verjaringstermijn, die tot 30 jaar kan bedragen. De reguliere verjaringstermijn is 3 jaar.
 • Bovendien is het in ons belang verdachte gevallen te onderzoeken en relevante informatie aan de rechtshandhavingsinstanties te overhandigen in geval van een concrete verdenking van een strafbaar feit.
 • Wij voeren audits, interne controles en andere controlemaatregelen uit (bijv. toezicht door de functionaris voor gegevensbescherming), omdat het in ons legitieme belang is te voldoen aan de wettelijke voorschriften, transparantie te creëren over onze bedrijfsprocessen, deze processen voortdurend te optimaliseren en handelingen die schadelijk zijn voor het bedrijf te voorkomen en te herkennen. Daarbij kunnen documenten of bestanden met uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Wij verwerken uw gegevens om IT-systemen en softwareproducten te testen en migraties uit te voeren. De verwerking wordt uitgevoerd om ons gerechtvaardigd belang te vervullen bij het controleren van de juistheid van nieuwe producten of de juistheid en volledigheid van migraties.

 

Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten

Er worden geen geautomatiseerde individuele beslissingen genomen.

 

Verwijderingsperioden (of opslagperiode)

 • Gegevens die ten behoeve van de gegevensbeveiliging worden verwerkt, worden uiterlijk na 7 dagen gewist.
 • Wij verwijderen de gegevens van een contactaanvraag uiterlijk 6 maanden na opheldering van de aanvraag of uiterlijk 10 jaar na afloop van een uit de aanvraag voortvloeiende bestelling.
 • Om bewijsmateriaal te bewaren, bewaren wij in individuele gevallen gegevens in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen overeenkomstig §§ 195ff. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). 

 

Oorsprong van de gegevens

Er worden geen gegevens van derden verzameld.


Welke organisaties ontvangen uw gegevens?

De volgende lijst laat zien welke organisaties ("ontvangers van gegevens") uw gegevens ontvangen en in welke gevallen. Om welke gegevens het specifiek gaat, kunt u lezen in de desbetreffende hoofdstukken van deze verklaring. In sommige gevallen worden uw gegevens doorgegeven vanwege wettelijke of contractuele verplichtingen. In andere gevallen maken wij gebruik van geselecteerde tussenpersonen en dienstverleners die voor ons optreden als verwerkers (in overeenstemming met art. 28 DS-GVO) en die toegang kunnen hebben tot uw gegevens voor zover dat in elk geval noodzakelijk is. De verwerkers zijn onderworpen aan talrijke contractuele verplichtingen en mogen met name uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en uitsluitend voor de uitvoering van de van ons ontvangen bestellingen verwerken.

 • Accountants
 • Functionaris voor gegevensbescherming
 • Dienstverleners voor de vernietiging van gegevensdragers
 • Dienstverlener voor post en logistiek (voor verzending)
 • E-mailprovider van de ontvanger (voor communicatie per e-mail)
 • IT-dienstverlener
 • Dienstverlener voor de kaart
 • Advocaten, openbare aanklagers, rechtbanken, tegensprekers, staats- of federaal recherchebureau (bij juridische geschillen en concrete verdenking van strafbare feiten)
 • Aanbieders van telecommunicatiediensten (indien wij telefonisch communiceren)

 

Ontvangers van gegevens in niet-EU-landen

Onze IT-dienstverleners in de EU hebben filialen of onderaannemers buiten de EU die toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. De EU-Commissie bepaalt welke niet-EU/EER-landen (derde landen) een passend niveau van gegevensbescherming hebben. Onze dienstverlener is verantwoordelijk voor het gebruik van modelcontractbepalingen van de EU overeenkomstig Besluit nr. 2021/914 van de Commissie. Een model van deze modelcontractbepalingen van de EU is te vinden op de websites van de EU-commissaris voor Justitie en in het Publicatieblad van de EU.

Wij gebruiken een kaart van de OpenStreetMap kaartendienst op onze website. Voor de weergave van de kaart worden de gegevens overgedragen aan de OpenStreetMap Foundation in het Verenigd Koninkrijk. Voor de doorgifte van persoonsgegevens aan het VK is een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie vereist met nummer C(2021) 4800, dat te vinden is op de websites van de EU-commissaris voor Justitie.

 

Uw rechten

Je hebt het wettelijke recht om:

 • Informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 DS-GVO). 
 • Correctie en aanvulling van de gegevens die wij over u hebben (art. 16 DS-GVO)
 • Schrapping (art. 17 DS-GVO)
 • Beperking van de verwerking (art. 18 DS-GVO)
 • Gegevensportabiliteit (art. 20 DS-GVO)
 • Herroeping van de gegeven toestemming (art. 7 DS-GVO) met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot het tijdstip van de herroeping blijft onverlet.
 • Uw standpunt kenbaar maken en een besluit op basis van geautomatiseerde verwerking aanvechten (art. 22 DS-GVO). 
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ter bescherming van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derden (art. 21 DS-GVO) - U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen in de zin van art. 4, lid 4, DS-GVO.
 • Bezwaar tegen direct marketing: U hebt het recht om te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.


Om deze rechten uit te oefenen, kunt u met name contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

U hebt ook het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DS-GVO).